Linija SOS telefona (035) 251-666 otvorena je za sve osobe koje se suočavaju sa stresnim i kriznim situacijama i trebaju neki vid psihosocijalne podrške. Linija je otvorena svaki radni dan u periodu od 8h do 16h. Osnovni principi rada SOS telefona su anonimnost, povjerenje i poštovanje različitosti i individualnih potreba svakog pozivatelja.

Razgovorom na SOS telefonu, stručno osoblje pozivateljima/icama nudi razumijevanje i podršku, ohrabrenje da se suoče sa poteškoćom, te da samostalno pronađu za njih moguća rješenja. Pozivateljima/icama kojima je potrebna dodatna psihoterapeutska pomoć, ista se osigurava unutar programa psiho-socijalne podrške i od strane educiranih psihoterapeuta/kinja. U skladu sa potrebom, pozivateljima/icama se daju informacije i o drugim organizacijama i/ili institucijama koje su nadležne i u mogućnosti da pruže konkretnu podršku. U visoko kriznim situacijama, zavisno od situacije i procjene, te uz dogovor sa pozivateljem/icom, socijalna radnica uspostavlja kontakt sa nadležnim institucijama kao što su MUP, Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje i sl.