Socioekonomsko osnaživanje žena

Aktivnosti koje se provode u svrhu smanjenja rodnog jaza u privatnoj i javnoj sferi su fokusirane na socioekonomsko osnaživanje žena, osvještavanje tradicionalnih, patrijarhalnih rodnih uloga kod muškaraca i žena koje dovode do neravnopravnosti i diskriminacije.


Trening digitalnog opismenjavanja

Trening digitalnog opismenjavanja u toku kojeg polaznice savladaju osnove informacijskih tehnologija, ima za cilj omogućiti ženama koje pripadaju marginaliziranim grupama da postanu dio informacijskog svijeta i imaju pristup informacijama vezanim za komunikacije, javne i komercijalne usluge, radna mjesta itd. Polaznice (nezaposlene žene) treninga digitalnog opismenjavanja pored znanja dobijaju certifikate o poznavanju rada na računarima koje mogu koristiti pri apliciranju za poslove koji to navode kao uslov za zaposlenje.

Psihoedukativne radionice

Psihoedukativne radionice su namijenjene osnaživanju (nezaposlenih) žena koje dobijaju priliku raditi na svom samopouzdanju, samopoštovanju, komunikacijskim vještinama i rodnoj osvještenosti. Cilj radionica je osposobljavanje polaznica da postanu proaktivne individue sa jasnim ciljevima. Psihoedukativne radionice razvijaju motivaciju, lične i socijalne kompetencije, sposobnosti istraživanja i postavljanja vlastitih granica i samopredstavljanja kako u privatnom tako i u poslovnom svijetu.

Radionice rodne ravnopravnosti

Radionice rodne ravnopravnosti namijenjene su svim građanima, građankama i članovima i članicama institucionalnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti. Interaktivne radionice se bave temama roda, spola, rodne ravnopravnosti, stereotipima, predrasudama, diskriminacijom, rodno zasnovanim nasilljem, institucionalnim mehanizmima i pravnim okvirom, zakonom o ravnopravnosti spolova i zakonom o zabrani diskriminacije. Tematizira se aktuleni položaj žena i muškaraca na tržištu rada kao i utjecaj roda i spola na mentalno zdravlje.

Poslovna edukacija

Poslovna edukacija je namijenjena nezaposlenim ženama koje su motivirane da se reaktiviraju na tržištu rada kroz aktivno traženje posla ili razvijanje poslovnih ideja. Cilj edukacije, pored unapređenja profesionalnih kompetencija, je i smanjenje nezaposlenosti žena i time smanjivanje rodnog jaza na tržištu rada. Edukacija obuhvata kreiranje CV-a, identifikaciju i predstavljanje vlastitih sposobnosti, simulaciju razgovora za posao, osnove poduzetništva, istraživanje tržišta, menadžment i organizacija, marketing i prodaja, kreiranje poslovnog plana.