Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu

Radionice Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu učesnicima/ama omogućavaju uvid u procese koji se odvijaju u žrtvi/klijentu, posljedicama seksualnog nasilja na kasniji život žrtve, ali isto tako i procesima koji se dešavaju u odnosima terapeut/kinja/pomagač – klijent/ica. Obrađuju se sadržaji koji se logično povezuju i rezultiraju sa osposobljavanjem učesnika/ca za ophođenje sa ovom problematikom kao i obučavanjem profesionalaca/ki za adekvatan pristup klijentu/ici / žrtvi.

Učesnici/e se upoznaju sa kulturološkim, religijskim i moralnim aspektima pojma seksualno zlostavljanje, simptomima seksualnog zlostavljanja, odbrambenim mehanizmima kod žrtve (sa akcentom na disocijaciju i parentifikaciju), profilima ličnosti zlostavljača, profilima majki žrtava, procesima transfera i kontratransfera koji su prisutni u odnosu pomagač/klijent, te o tipovima i profilima profesionalca/ki i njihovim uticajima na rad s klijentom/icom /žrtvom. O zakonskim propisima, procedurama utvrđivanja zločina i rada sa žrtvama, učesnici/ce dobijaju informacije direktno od stručne uposlenice Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici.

Radionice Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu, učesnike/ce motivira na preispitivanje vlastitih stavova i vrijednosti vezanih za poimanje seksualnosti, ograničenja i tabua koji su njime prožeti te uticajima istih kako na njihov vlastiti život tako i na profesionalni rad s klijentima. Edukacija sprovedena na ovakav način, rezultira razbijanjem mitova i zabluda profesionalaca/ki vezanih za seksualno zlostavljanje djece kao i širenjem njihove percepcije. Multipliciranje teme u profesionalno i privatno okruženje profesionalaca/ki dovodi do efekta subijanja i prevencije ove pojave u društvu.