Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Aktivnosti koje se sprovode u svrhu prevencije rodno zasnovanog nasilja (nasilja koje se sprovodi nad osobama zbog njihove pripadnosti određenom spolu ili rodu) se fokusiraju na prevazilaženje patrijarhalnih rodnih normativa. Sve aktivnosti se implementiraju u osnovnim i srednjim školama i u saradnji sa nastavnim i stručnim osobljem škola.


Edukacija mladih profesionalaca, volontera

Za rad na temi Prevencija rodno zasnovanog nasilja sa školskom djecom u osnovnim i srednjim školama ima za cilj unapređenje profesionalnih i ličnih kompetencija mladih profesionalaca pomagačkih zanimanja. Edukacija obuhvata obradu tema rod, spol, rodna ravnopravnost, diskriminacija, rodno zasnovano nasilje i pedagoške metodame za vođenje psiho-edukativnih radionica za djecu i mlade. Za pripremu i sprovođenje što kvalitetnijeg rada sa školskom djecom, volonterima se obezbjeđuje supervizijska i stručna podrška.

Edukacija nastavnog i stručnog osoblja

Edukacija nastavnog i stručnog osoblja osnovnih i srednjih škola na temu Prevencija rodno zasnovanog nasilja unutar koje polaznici i polaznice dobijaju znanja vezana za teme rod, spol, rodna ravnopravnost, diskriminacija i rodno zasnovano nasilje.

Psihoedukativne radionice za učenike i učenice

Psihoedukativne radionice za učenike i učenice osnovnih škola na temu Prevencija rodno zasnovanog nasilja se kreiraju ciljano za različite dobne skupine i imaju za cilj informiranje i edukaciju na temu roda, spola, rodne ravnopravnosti u svrhu pokretanja dijaloga i prevencije rodno zasnovanog nasilja.

Obuka i supervizija vršnjačkih savjetnika

U srednjih školama za rad sa vršnjacima na temu Rodno zasnovano nasilje u intimnim vezama mladih se sastoji iz dva dijela: rodno zasnovano nasilje i interpersonalne vještine. Supervizija vršnjačkih savjetnika uključuje podršku mentora i redovne sastanke na kojima vršnjački savjetnici imaju priliku da iznesu poteškoće ili nejasnoće u radu te dobiju podršku u svrhu njihovog osnaživanja za adekvatno ophođenje sa slučajevima rodno zasnovanog nasilja u vezama mladih.

Forumske predstave

Na temu Rodno zasnovanog nasilja kreirane su za različite dobne skupine od osnovnog do srednjoškolskog uzrasta sa ciljem informiranja, educiranja i pokretanja dijaloga o rodu, spolu, rodnoj ravnopravnosti. Aktivno učešće učenika i učenica u formskoj predstavi pomaže da se otkriju vladajući stavovo i uvjerenja te da se na vidljiv način predstave nenasilni načini rješavanja konflikta.

Sportski dan

Sportski dan podrazumijeva brojne aktivnosti kao što su takmičenja u kreativnim radovima i izložbama u osnovnim školama sa ciljem promocije rodne ravnopravnosti te prevencije rodno zasnovanog nasilje, igre bez granica sa jednakim i ravnopravnim sudjelovanjem učenika i učenica u inače tradicionalno rodno određenim sportovima, igrama ili zanimanjima i sl.