Porodične grupne konferencije, inovativni model rada sa porodicama, u Tuzli se počeo razvijati 2016. godine od strane Uduženja Amica Educa.

Cilj ove aktivnosti Psihološkog savjetovališta jeste unaprijediti sistem podrške i usluga za porodice, putem osnaživanja porodice da djeluje kao donosilac odluka u procesu rješavanja problema. Porodična grupna konferencija podrazumijeva organiziranje porodičnog sastanka u krugu porodice i šire porodične mreže (prijatelja roditelja i djece, rodbine, susjeda, stručnih radnika i drugih). Predlažu je stručna lica iz Udruženja Amica Educa, Centra za socijalni rad ili iz škola, koji su posebno educirani za korištenje ovog modela u radu sa porodicom. Prilikom sastanka, porodica se koristi vlastitim resursima i preuzima odgovornost u procesu rješavanja određenog porodičnog problema.

Porodična grupna konferencija se sastoji iz tri faze:

  • I faza – informativni dio (u kojem su pored predlagača i porodice prisutni i drugi predstavnici institucija / organizacija koji mogu dati značajan doprinos rješenju porodičnog problema),
  • II faza – porodično vrijeme (u kojem su prisutni samo članovi porodice i šire socijalne mreže; daju svoje mišljenje, učestvuju u donošenju porodičnog plana i svi imaju određenu ulogu u njemu),
  • III faza – porodični plan (kada se svi učesnici sastanka dogovore o planu, zapisuju ga i predstavljaju predlagaču porodične grupne konferencije kako bi predlagač verificirao plan ukoliko je realan, u skladu sa Zakonom i u najboljem interesu svih članova porodice).

Nakon održavanja sastanka, identifikuje se nekoliko članova porodice sa kojima će se raditi follow up tj. praćenje implementacije Plana 2 mjeseca od njegovog donošenja.