Porodična dinamika

Radionice Porodična dinamika zasnovane su na principima sistemske porodične terapije koja posmatra porodicu kao složenu i povezanu cjelinu, kao sistem koji je dio društva u kojem živi. Porodica utiče na razvoj svakog svog člana pojedinačno, ali i svaki član, svojim djelovanjem, utiče na strukturu i funkcioniranje porodice. Promjene u bilo kojem dijelu porodičnog sistema utiču na sve članove, na njihovo mentalno zdravlje unapređujući ga ili narušavajući.

Učesnici/e radionica unaprijeđuju razumijevanje načina na koji porodice funkcioniraju, načina na koji se prenosi porodični sistem vrijednosti i vjerovanja, načina uspostavljanja i održavanja emocionalnih odnosa. Podstiču se na identifikovanje sopstvenog okvira razmišljanja, ubjeđenja, sistema vjerovanja o porodici, rodnim ulogama i odnosima unutar porodice. Nakon što unaprijede razumijevanje psihološkog uticaja društvene sredine i porodičnog sistema na razvoj i ponašanje pojedinca, učesnici mijenjaju način percipiranja porodičnih problema, te odgovornije prihvataju i unapređuju porodične odnose. Porodične konstelacije (koje je razvio njemački psihoterapeut, filozof, teolog i pedagog Bert Hellinger), tehnika koja daje uvid u strukuturu problema, kao i smjernice za promjene u okviru sistema, pronalazeći nove resurse i mogućnosti za djelovanje, predstavlja sastavni dio rada s učesnicima.

Pažnja se posvećuje razvijanju povjerenja u grupi koje olakšava iskustveno učenje, podstiče motivaciju za promjene u ličnom funkcioniranju, te doprinosi mentalnom i socijalnom zdravlju učesnika.