O nama

Amica Educa je osnovana 1996. godine od strane grupe stručnjakinja u oblasti psihosocijalnog rada kao strana nevladina organizacija "Amica Schweiz", a 1999.godine je registrovana kao lokalna organizacija sa sjedištem u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

Osnovana sa ciljem da pomogne ženama i djeci traumatiziranim u ratu, Amica Educa se, tokom godina rada, razvila u centar za osnaživanje, obezbijeđujući edukativne i psihosocijalne usluge građanima/kama Tuzle i BiH.

Implementirajući aktivnosti na različitim nivoima, Amica Educa ostvaruje pozitivni uticaj na mentalno i socijalno zdravlje građana/ki u zajednici fokusirajući se na promociju i unapređenje mentalnog i socijalnog zdravlja, te prevenciju i tretman mentalnih problema. Neformalnim obrazovanjem doprinosi prevladavanju nedostataka formalnog obrazovanja, socijalnoj uključenosti marginalizirnih grupa, rodnoj i društvenoj ravnopravnosti.

Prinicipi rodne ravnopravnosti i cjeloživotnog učenja su inkorporirani u sve projektne aktivnosti doprinoseći osnaživanju pojedinaca, prvenstveno žena i djece, u porodici, društvu i tržištu rada.

Amica Educa djeluje u skladu sa potpisanim Etičkom kodeksu za organizacije civilnog društva u BiH i Politikom o zaštiti djeteta.

Vizija

Osnaženi pojedinci/ke donose promjene u društvu.

Misija

Amica Educa je neprofitna, nestranačka organizacija koja unapređuje mentalno i socijalno zdravlje svih članova društva, putem prevencije, edukacije i tretmana. Amica Educa aktivno radi na poboljšanju položaja žena. U svojim programima Amica Educa uvažava principe ljudskih prava i cjeloživotnog učenja.

Osnovni cilj

Poboljšan kvalitet života članova zajednice unapređenjem njihovog socijalnog i profesionalnog funkcioniranja.

  • Očekivani rezultat 1 - Poboljšano mentalno zdravlje svih članova/ica društva i unaprijeđene profesionalne vještine profesionalaca/ki pomagačkih zanimanja putem psihoedukacije, savjetovanja i psihoterapije.
  • Očekivani rezultat 2 - Poboljšan socioekonomski položaj žena i porodica putem psihoedukacije, treninga baziranih na psihološkom osnaživanju, treninga poslovnih i socijanih vještina i grupnog i individualnog savjetovanja.
  • Očekivani rezultat 3 - Poboljšan položaj Amica Educa u zdravstvenom, socijalnom i ekonomskom sektoru.