Lične i poslovne vještine

Radionice Lične i poslovne vještine namijenjene su nezaposlenim ženama a sa ciljem unapređenja njihovog znanja, socijalnih kompetencija i ključnih vještina potrebnih za aktivno traženje posla, te bolje snalaženje u savremenom radnom okruženju. Znanja, vještine i kompetencije kojima učesnice ovladavaju na treningu povećavaju njihovu konkuretnost pri apliciranju za novi posao, olakšavaju proces komunikacije, doprinose njihovoj motivaciji i aktivizmu u zajednici.

Sadržaj radionica obuhvata educiranje učesnica iz oblasti Pregovaranja (unapređenje govornog i sadržajnog razumijevanja, svjesno korištenje određenih formi argumentacije i pregovaračkih koncepata), Moderiranja sastanaka (priprema, provođenje i evaluacija moderacijskog ciklusa) i Rješavanja konfliktnih situacija (razumijevanje konflikta, njegovog toka i mogućnost uticaja na konflikte Posebna pažnja se posvećuje pripremama učesnica za intervjue za posao, pri čemu se radi na povećanju svjesnosti o vlastitom ponašanju tokom razgovora kao i prevladavanju nesigurnosti u govoru.

I nakon svakog modula učesnice pristupaju testiranju a nakon položena tri testa učesnicama se dodjeljuje Xpert Personal Business Skills Certifikat koji izdaje Evropski Centar Xpert Personal Business Skills iz Njemačke. Trening i testiranje učesnica se organiziraju prema standardima razvijenim od strane Xpert Personall Business Skills Centra iz Njemačke, osiguravajući na taj način validnost treninga koji realizuje Amica Educa i certifikata u zemljama Europske Unije.